Wasteless Bathroom / Ystafell Ymolchi Ddiwastraff

Wasteless Bathroom / Ystafell Ymolchi Ddiwastraff

2nd Oct 2019 6:30pm - 9pm

Buy Wasteless Bathroom / Ystafell Ymolchi Ddiwastraff Tickets

Adult ticket with donation
E-Ticket
£14.00 + £1.00 handling

Sold Out

Adult ticket
E-Ticket
£11.00 + £1.00 handling

Sold Out

Event Details

Are you panicked by plastic or stressed out by single-use stuff? This workshop will help you take simple but effective steps to cut down on the amount of packaging and waste coming from your bathroom. 

In this practical workshop you’ll learn to make beautifully scented and packaging free shampoo bars, natural cleaning products, beauty treats from kitchen leftovers and plenty more. 

About your tutors: Gill is the founder of the Rural Skills Centre and a passionate soap maker! Hannah and Becca run Green Squirrel and are advocates of lower waste living. 

Accessibility: Please note that our workshop venue is downstairs at Little Man Coffee, please get in touch when you book if this poses a problem for you and we will make plans to ensure you’re able to attend and be comfortable. Please let us know if we can make any other accommodations to help you enjoy the workshop.

Free places: We try to keep ticket prices as low as possible so that our workshops are affordable and accessible. If you’d like to attend but the ticket price is preventing you then please get in touch as we have a limited number of free spaces available on each workshop; you won’t be asked to provide any further information but we do ask people to contact us to ensure free spaces are fairly distributed.

Contact Hannah@greencityevents.co.uk

Other venues: If you’re interested in holding this workshop for your organisation or at another venue then please get in touch for a chat.

We are very grateful for the support of the Community Fund.

------------------------------------------------

A yw plastig yn peri pryder i chi? A yw pethau un defnydd yn pigo ar eich cydwybod?

Bydd y gweithdy hwn yn eich helpu chi i wneud camau syml ond effeithiol i dorri lawr ar y pecynnau a'r gwastraff a ddaw o'ch ystafell ymolchi. Yn y gweithdy ymarferol hwn byddwch yn dysgu i wneud bariau siampŵ ag arogl hyfryd, heb becyn, cynnyrch glanhau naturiol, cynnyrch harddwch o weddillion y gegin a digonedd mwy.

Ynglŷn â'ch tiwtor: Gill yw sylfaenydd Rural Skills Centre ac mae'n wneuthurwr sebon brwd! Mae Hannah yn rhedeg Green Squirrel ac mae'n hyrwyddwr byw â gwastraff isel.

Hygyrchedd: Noder bod ein gweithdy i lawr y grisiau yn Little Man Coffee, cysylltwch pan fyddwch yn archebu lle os bydd hyn yn peri problem i chi ac fe wnawn gynlluniau i sicrhau y gallwch fynychu a bod yn gyfforddus. Rhowch wybod i ni os gallwn wneud unrhyw gymwysiadau eraill i'ch helpu chi fwynhau'r gweithdy.

Llefydd am ddim: Rydym yn ceisio cadw prisiau mor isel â phosibl fel bod ein gweithdai yn fforddiadwy a hygyrch. Os hoffech fynychu ond mae pris y tocyn yn eich atal chi, yna cysylltwch gan fod gennym nifer cyfyngedig o lefydd am ddim ar gael ar gyfer bob gweithdy; ni fydd gofyn i chi ddarparu rhagor o wybodaeth ond gofynnwn i bobl gysylltu â ni i sicrhau bod y llefydd am ddim yn cael eu dosbarthu'n deg.

Cysylltwch â Hannah@greencityevents.co.uk

Lleoliadau eraill: Os oes gennych ddiddordeb mewn cynnal y gweithdy hwn ar gyfer eich sefydliad neu mewn lleoliad arall yna cysylltwch am sgwrs.

Rydym wir yn gwerthfawrogi cefnogaeth y Gronfa Gymunedol.