Wasteless Christmas / Nadolig wedi’i atgyweirio

Wasteless Christmas / Nadolig wedi’i atgyweirio

13th Nov 2019 6:30pm - 9pm

Buy Wasteless Christmas / Nadolig wedi’i atgyweirio Tickets

Adult ticket with donation
E-Ticket
£14.00 + £1.00 handling

Sold Out

Adult ticket
E-Ticket
£11.00 + £1.00 handling

Sale Ended

Event Details

If plastic packaging and piles of gift wrap are getting you down this Christmas then join us for a relaxing evening of upcycled crafts. 

Becca will show you how to make a range of gifts decorations from resources that would otherwise go to waste. We will get you started with a whole host of fun and festive upcycled Christmas crafts to adorn your home, as well as gifts for friends and family. From Christmas tree decorations and garlands to wrapping paper, jewellery and lots more, you will take home plenty of crafty ideas and makes.

About your tutor: Becca loves to find uses for unloved materials destined for the bin which means her loft is pretty full! She's been crafting since childhood and loves to make homemade gifts.

Accessibility: Please note that our workshop venue is downstairs at Little Man Coffee, please get in touch when you book if this poses a problem for you and we will make plans to ensure you’re able to attend and be comfortable. Please let us know if we can make any other accommodations to help you enjoy the workshop.

Free places: We try to keep ticket prices as low as possible so that our workshops are affordable and accessible. If you’d like to attend but the ticket price is preventing you then please get in touch as we have a limited number of free spaces available on each workshop; you won’t be asked to provide any further information but we do ask people to contact us to ensure free spaces are fairly distributed.

Contact Hannah@greencityevents.co.uk

Other venues: If you’re interested in holding this workshop for your organisation or at another venue then please get in touch for a chat.

We are very grateful for the support of the Community Fund.

------------------------------------------------

Os bydd deunydd lapio a thwmpathau o bapur lapio anrhegion yn eich poenydio chi’r Nadolig hwn, yna ymunwch â ni am noswaith o wneud crefftau wedi’u hatgyweirio. 

Bydd Becca yn dangos i chi sut i wneud ystod o addurniadau ar gyfer anrhegion o adnoddau a fyddai fel arall yn mynd i’r blwch gwastraff. Byddwn yn dangos i chi sut i gael llawer iawn o hwyl gyda chrefftau Nadoligaidd wedi’u hatgyweirio i addurno’ch cartref, yn ogystal â rhoddion ar gyfer eich cyfeillion a theulu. O addurniadau a choronblethau ar gyfer y goeden Nadolig i bapur lapio, gemwaith a llawer mwy, cewch fynd â digonedd o syniadau a gwrthrychau crefft adref gyda chi.

Ynghylch eich tiwtor: Mae Becca wrth ei bodd yn dod o hyd i ddefnyddiau ar gyfer deunyddiau nas cerir ac sydd â’u tynged yn y bin gwastraff, felly mae ei llofft yn llawn! Mae hi wedi bod wrthi yn gwneud crefftau ers ei phlentyndod ac yn rhwystredig pan fydd ei gwn glud yn magu traed. 

Hygyrchedd: Noder bod ein gweithdy i lawr y grisiau yn Little Man Coffee, cysylltwch pan fyddwch yn archebu lle os bydd hyn yn peri problem i chi ac fe wnawn gynlluniau i sicrhau y gallwch fynychu a bod yn gyfforddus. Rhowch wybod i ni os gallwn wneud unrhyw gymwysiadau eraill i'ch helpu chi fwynhau'r gweithdy.

Llefydd am ddim: Rydym yn ceisio cadw prisiau mor isel â phosibl fel bod ein gweithdai yn fforddiadwy a hygyrch. Os hoffech fynychu ond mae pris y tocyn yn eich atal chi, yna cysylltwch gan fod gennym nifer cyfyngedig o lefydd am ddim ar gael ar gyfer bob gweithdy; ni fydd gofyn i chi ddarparu rhagor o wybodaeth ond gofynnwn i bobl gysylltu â ni i sicrhau bod y llefydd am ddim yn cael eu dosbarthu'n deg.

Cysylltwch â Hannah@greencityevents.co.uk

Lleoliadau eraill: Os oes gennych ddiddordeb mewn cynnal y gweithdy hwn ar gyfer eich sefydliad neu mewn lleoliad arall yna cysylltwch am sgwrs.

Rydym wir yn gwerthfawrogi cefnogaeth y Gronfa Gymunedol.