Secret Squirrel Social: RESTORE

Secret Squirrel Social: RESTORE

29th Sep 2019 4pm - 7pm

at Secret Location

Buy Secret Squirrel Social: RESTORE Tickets

Adult ticket with donation
E-Ticket
£14.00 + £1.00 handling

Sold Out

Adult ticket
E-Ticket
£11.00 + £1.00 handling

Sold Out

Event Details

Join us at this secret squirrel social for an uplifting afternoon of comedy, community and good food, hosted at a special green space in central Cardiff! 

We’ll be serving up a delicious buffet of seasonal, local and carefully-sourced food prepared by sustainable food champions Penylan Pantry and Secret Garden Cafe. Local comedy club HOWL will be bringing the giggles hosted by the fabulous Lorna Prichard. Expect some added excitement with opportunities to win excellent prizes!

The theme of this event is RESTORE:

We know that our planet is facing some very serious issues right now and this can have a profound impact on us all. It’s important to restore ourselves and support each other in our journeys towards a greener future. So let’s get together and celebrate our growing community of Green Squirrels with laughter, inspiration and positive news! 

We try to keep ticket prices as low as possible so that our events are affordable and accessible. If you’d like to attend but the ticket price is preventing you then please get in touch as we have a limited number of free spaces available; you won’t be asked to provide any further information but we do ask people to contact us to ensure free spaces are fairly distributed. Just get in touch with hannah@greencityevents.co.uk

USEFUL INFO:

Our secret location is in central Cardiff, easily accessible on foot or by bike and will be revealed a week before the event.

All the food served will be vegetarian with plenty of vegan options.

Got a food requirement / allergy? Tell us when you book.

Got a project / bit of good news you want to share? Tell us when you book!

Your ticket price includes all food (buffet style nibbles) and acts, speakers & activities.

Drinks will be available to purchase at the venue.

Our secret location is accessible to all but please let us know if we can make any other accommodations to help you enjoy the event.

Please note we will try our best to cater for various dietary requirements and food allergies. Please fill in the required fields when booking and get in contact before you book if you have any questions.

- - - - - - - - - 

Digwyddiad cymdeithasol gwiwer ddirgel: ADFER

Ymunwch â ni yn y digwyddiad cymdeithasol gwiwer ddirgel hwn am brynhawn hwyliog o gomedi, cymuned a bwyd da mewn man gwyrdd arbennig yng nghanol Nghaerdydd.

Byddwn yn darparu bwffe bendigedig o fwyd tymhorol, lleol a gyrchwyd yn ofalus wedi'i baratoi gan Penylan Pantry a Secret Garden Cafe, sy'n hyrwyddo bwyd cynaliadwy. Bydd y clwb comedi lleol, HOWL, yn darparu'r digrifwch, gyda Lorna Pritchard yn cyflwyno. Gallwch ddisgwyl rhagor o gyffro hefyd, gyda chyfleoedd i ennill gwobrau gwych! Fe welwn ni chi yno!

Thema'r digwyddiad hwn yw ADFER:

Rydym yn gwybod bod ein planed yn wynebu problemau dybryd ar hyn o bryd a gall hyn gael effaith enfawr ar bob un ohonom. Mae'n bwysig adfer ein hunain a chefnogi ein gilydd ar ein taith tuag at ddyfodol gwyrddach. Felly, beth am ddod ynghyd i ddathlu ein cymuned o Wiwerod Gwyrdd gyda chwerthin, ysbrydoliaeth a newyddion cadarnhaol?!

Os hoffech fynychu ond mae pris y tocyn yn eich atal chi, yna cysylltwch gan fod gennym nifer cyfyngedig o lefydd am ddim ar gael ar gyfer bob gweithdy; ni fydd gofyn i chi ddarparu rhagor o wybodaeth ond gofynnwn i bobl gysylltu â ni i sicrhau bod y llefydd am ddim yn cael eu dosbarthu'n deg.

GWYBODAETH DDEFNYDDIOL:

Mae ein lleoliad cyfrinachol yn rhywle yng nghanol Caerdydd, yn hygyrch ar droed neu ar gefn beic, a bydd yn cael ei ddatgelu wythnos cyn y digwyddiad.

Bydd y cyfan o'r bwyd a ddarperir yn llysieuol, gyda digonedd o ddewisiadau feganaidd.

Oes gennych chi unrhyw ofynion bwyd / alergedd? Dywedwch wrthym wrth archebu.

Oes gennych chi brosiect / ychydig o newyddion da yr hoffech rannu? Dywedwch wrthym wrth archebu!

Mae pris y tocyn yn cynnwys y bwyd (bwyd bwffe), y perfformiadau, y siaradwyr a'r gweithgareddau.

Bydd diodydd ar gael i'w prynu yn y lleoliad.

Mae ein lleoliad cyfrinachol yn hygyrch i bawb, ond rhowch wybod inni os gallwn wneud unrhyw addasiadau eraill i'ch helpu i fwynhau'r digwyddiad.

Daliwch sylw: fe wnawn ein gorau i ddarparu ar gyfer gwahanol ofynion deietegol ac alergeddau bwyd. Llenwch y meysydd gofynnol pan fyddwch yn archebu, a chysylltwch â ni cyn archebu os oes gennych unrhyw gwestiynau.