Wasteless Kitchen / Cegin diwastraff

Wasteless Kitchen / Cegin diwastraff

4th Mar 2020 6:30pm - 9pm

Buy Wasteless Kitchen / Cegin diwastraff Tickets

Adult ticket with donation
E-Ticket
£14.00 + £1.00 handling

Sold Out

Adult ticket
E-Ticket
£11.00 + £1.00 handling

Sold Out

Event Details

Do you need a little help to love your leftovers? We all know that cutting food waste saves money and helps the environment but getting started can be a challenge.

We can help! By the end of this hands-on workshop you’ll be ready to create a wasteless kitchen, from prepping and planning to shopping and storing. As well as understanding how to keep food fresher for longer you’ll discover how to use up every last scrap, creating recipes, beauty treats, plant food and more. 

All participants will get to take home plenty of makes, recipes and practical knowledge to help make greener living achievable and enjoyable.

About your tutor: Becca has been helping people reduce food waste since launching Green Squirrel. She’s delivered projects for Love Food Hate Waste, Cardiff’s sell-out Wasteless Suppers, and is a keen wasteless cook at home.

Accessibility: Please note that our workshop venue is downstairs at Little Man Coffee, please get in touch when you book if this poses a problem for you and we will make plans to ensure you’re able to attend and be comfortable. Please let us know if we can make any other accommodations to help you enjoy the workshop.

Free places: We try to keep ticket prices as low as possible so that our workshops are affordable and accessible. If you’d like to attend but the ticket price is preventing you then please get in touch as we have a limited number of free spaces available on each workshop; you won’t be asked to provide any further information but we do ask people to contact us to ensure free spaces are fairly distributed.

Contact Hannah@green-squirrel.co.uk

Other venues: If you’re interested in holding this workshop for your organisation or at another venue then please get in touch for a chat.

We are very grateful for the support of the Community Fund.

- - - - - - - - - - -

Oes angen help arnoch chi i garu bwyd gwastraff? Mae pawb yn gwybod bod llehau gwastraff bwyd yn arbed arian ac yn helpu’r amgylchedd, ond weithiau mae dechrau gwneud hyn yn gallu fod yn her. 

Gallen ni eich helpu! erbyn diwedd y gweithdy yma, byddech chi’n barod i greu gegin ddi-wastraff, o baratoi a gynllunio i siopa a storio. Byddech chi’n dysgu sut i gadw bwyd yn ffres am amser hirach ac yn darganfod sut i ddefnyddio bob tamaid trwy greu ryseitiau, nwyddau harddwch, bwyd ar gyfer planhigion, a mwy. Bydd pawb sy’n cymryd rhan yn gallu defnyddio’r hyn maent yn creu a dysgu yn ystod y gweithdy yn y cartref hefyd. Bydd byw bywyd mwy ‘gwyrdd’ yn haws, ac yn hwyl!

Gwybodaeth am y tiwtor: Mae Becca wedi bod yn helpu pobl i lehau gwastraff bwyd ers lawnsio ‘Green Squirrel’. Mae hi wedi darparu prosiectau ar gyfer ‘Love Food Hate Waste’, prydau poblogaidd  Caerdydd      ‘ Wasteless Suppers’ ,ac mae hi’n awyddus i lehau gwastraff bwyd yn ei chartref ei hunan hefyd.

Hygyrchedd: Noder bod ein gweithdy i lawr y grisiau yn Little Man Coffee, cysylltwch pan fyddwch yn archebu lle os bydd hyn yn peri problem i chi ac fe wnawn gynlluniau i sicrhau y gallwch fynychu a bod yn gyfforddus. Rhowch wybod i ni os gallwn wneud unrhyw gymwysiadau eraill i'ch helpu chi fwynhau'r gweithdy.

Llefydd am ddim: Rydym yn ceisio cadw prisiau mor isel â phosibl fel bod ein gweithdai yn fforddiadwy a hygyrch. Os hoffech fynychu ond mae pris y tocyn yn eich atal chi, yna cysylltwch gan fod gennym nifer cyfyngedig o lefydd am ddim ar gael ar gyfer bob gweithdy; ni fydd gofyn i chi ddarparu rhagor o wybodaeth ond gofynnwn i bobl gysylltu â ni i sicrhau bod y llefydd am ddim yn cael eu dosbarthu'n deg.

Cysylltwch â Hannah@green-squirrel.co.uk

Lleoliadau eraill: Os oes gennych ddiddordeb mewn cynnal y gweithdy hwn ar gyfer eich sefydliad neu mewn lleoliad arall yna cysylltwch am sgwrs.

Rydym wir yn gwerthfawrogi cefnogaeth y Gronfa Gymunedol.