Wasteless Home / Cartref diwastraff - postponed

Wasteless Home / Cartref diwastraff - postponed

18th Mar 2020 6:30pm - 9pm

Buy Wasteless Home / Cartref diwastraff - postponed Tickets

Adult ticket with donation
E-Ticket
£14.00 + £1.00 handling

Sale Ended

Adult ticket
E-Ticket
£11.00 + £1.00 handling

Sale Ended

Event Details

I am sorry to say that we have postponed this workshop due to the Coronavirus outbreak. The safety and health of our tutors, participants and community is our top priority.

This decision has not been made lightly and we are very aware of the impact that cancelling our events has on our freelance tutors, local venues and our participants. Please be assured that we are honouring our payments to tutors and venues and are looking into exciting new ways to deliver virtual workshops to our Green Squirrel community and keep everyone connected.

In order to support our local social enterprise you can still book onto the workshop to attend at a future date or purchase a gift voucher for a future workshop. If you have already purchased a ticket then you will receive further information from us via email. 

Please follow us on social media or sign up to our newsletter to stay connected.

- - - - - - - 

Do you want to reduce waste and make your home more sustainable?

From upcycled homewares to sweet-smelling DIY cleaning products, this workshop will take you through practical activities to keep your home green, efficient and minimise your household waste. Our tutors will share their helpful tips to set you well on the way to low impact living, from easy swaps to help you ditch plastic to homemade cleaning products and eco-friendly tools to keep your home plastic and chemical free.

About your tutors: Becca and Hannah have been experimenting with low waste living in their own homes for several years and now they are sharing their favourite tried and tested recipes, tips and tricks with communities across Cardiff.

Accessibility: Please note that our workshop venue is downstairs at Little Man Coffee, please get in touch when you book if this poses a problem for you and we will make plans to ensure you’re able to attend and be comfortable. Please let us know if we can make any other accommodations to help you enjoy the workshop.

Free places: We try to keep ticket prices as low as possible so that our workshops are affordable and accessible. If you’d like to attend but the ticket price is preventing you then please get in touch as we have a limited number of free spaces available on each workshop; you won’t be asked to provide any further information but we do ask people to contact us to ensure free spaces are fairly distributed.

Contact Hannah@greencityevents.co.uk

Other venues: If you’re interested in holding this workshop for your organisation or at another venue then please get in touch for a chat.

We are very grateful for the support of the Community Fund.

------------------------------------------------

A ydych chi eisiau lleihau gwastraff a gwneud eich cartref yn fwy cynaliadwy?

Pa un ai a ydych am roi trefn ar annibendod, defnyddio llai o blastig, arbed ynni, neu roi tro ar gynnyrch glanhau DIY, mae gan y gweithdy hwn rywbeth i'w gynnig i chi. Yn llawn awgrymiadau, triciau ac ysbrydoliaeth, byddwch yn cael cyfle i droi'ch llaw a gwneud anrhegion wedi'u huwchgylchu i fynd adref gyda chi.

Ynglŷn â'ch tiwtoriaid: Mae Becca a Hannah wedi bod yn arbrofi gyda byw â gwastraff isel yn eu cartrefi eu hunain ers sawl blwyddyn a bellach mae nhw'n rhannu eu hoff ryseitiau a'u cynyrchiadau mwyaf blasus gyda chymunedau ledled Caerdydd.

Hygyrchedd: Noder bod ein gweithdy i lawr y grisiau yn Little Man Coffee, cysylltwch pan fyddwch yn archebu lle os bydd hyn yn peri problem i chi ac fe wnawn gynlluniau i sicrhau y gallwch fynychu a bod yn gyfforddus. Rhowch wybod i ni os gallwn wneud unrhyw gymwysiadau eraill i'ch helpu chi fwynhau'r gweithdy.

Llefydd am ddim: Rydym yn ceisio cadw prisiau mor isel â phosibl fel bod ein gweithdai yn fforddiadwy a hygyrch. Os hoffech fynychu ond mae pris y tocyn yn eich atal chi, yna cysylltwch gan fod gennym nifer cyfyngedig o lefydd am ddim ar gael ar gyfer bob gweithdy; ni fydd gofyn i chi ddarparu rhagor o wybodaeth ond gofynnwn i bobl gysylltu â ni i sicrhau bod y llefydd am ddim yn cael eu dosbarthu'n deg.

Cysylltwch â Hannah@greencityevents.co.uk

Lleoliadau eraill: Os oes gennych ddiddordeb mewn cynnal y gweithdy hwn ar gyfer eich sefydliad neu mewn lleoliad arall yna cysylltwch am sgwrs.

Rydym wir yn gwerthfawrogi cefnogaeth y Gronfa Gymunedol.