Wasteless Wardrobe / Cwpwrdd Dillad Di-wastraff

Wasteless Wardrobe / Cwpwrdd Dillad Di-wastraff

22nd Apr 2020 6:30pm - 9pm

Buy Wasteless Wardrobe / Cwpwrdd Dillad Di-wastraff Tickets

Adult ticket
E-Ticket
£11.00 + £1.00 handling
Adult ticket with donation
E-Ticket
£14.00 + £1.00 handling

Event Details

Why throw it out when you can fix it or improve it? Make your granny proud and learn some simple upcycling, sewing and mending skills in this friendly workshop, perfect for beginners.

It’s well known that the fashion and textile industries cause some pretty big social and environmental problems - make a stand by learning to mend, alter, and repurpose the clothes already in your wardrobe. We’ll explore the world of fast fashion and consider some alternatives, leaving you feeling empowered to make ethical fashion choices.

About your tutor: Charlotte is one half of Twin Made, based at O Dan, Nos Da in Riverside. These talented twins run colourful creative workshops, sell craft equipment and kits, mend stuff and much more!

Accessibility: Please note that our workshop venue is downstairs at O Dan ,Nos Da, please get in touch when you book if this poses a problem for you and we will make plans to ensure you’re able to attend and be comfortable. Please let us know if we can make any other accommodations to help you enjoy the workshop.

Free places: We try to keep ticket prices as low as possible so that our workshops are affordable and accessible. If you’d like to attend but the ticket price is preventing you then please get in touch as we have a limited number of free spaces available on each workshop; you won’t be asked to provide any further information but we do ask people to contact us to ensure free spaces are fairly distributed.

Contact Hannah@green-squirrel.co.uk

Other venues: If you’re interested in holding this workshop for your organisation or at another venue then please get in touch for a chat.

We are very grateful for the support of the Community Fund.

- - - - - - - - - - 

Pam cael gwared ohono pan allwch chi ei thrwsio neu’i wella?. Bydd eich nain yn falch ohonoch pan fyddech y dysgu sgiliau gwnïo a trwsio yn y gweithdy gyfeillgar hon, sy’n berffaith ar gyfer pobl sydd heb ymarfer y sgiliau yma o’r blaen. 

Mae llawer o bobl yn ymwybodol fod y dywidiannau dillad yn achosi problemau cymdeithasol ac amgylcheddol mawr. Sefwch yn erbyn hyn trwy ddysgu i drwsio, addasu ac ail-ddefnyddio’r dillad sydd gyda chi yn barod yn eich cwpwrdd dillad. Byddwn ni’n archwilio byd ‘fasiwn ar frys’ ac yn ystyried dewisiadau eraill. Hoffwn ni eich ysbrydoli chi i wneud dewisiadau dillad sy’n moesegol.

Gwybodaeth am eich tiwtor: Charlotte ydy hanner ‘Twin Made’, a leolir yn  O Dan Nos Da yn ardal Glan yr Afon. Mae’r efeiliaid dawnus yma’n cynnal gweithdai creadigol a lliwgar, yn gwerthu cyfarpar crefft, yn trwsio pethau, a llawer mwy!

Hygyrchedd: Noder bod ein gweithdy i lawr y grisiau yn Little Man Coffee, cysylltwch pan fyddwch yn archebu lle os bydd hyn yn peri problem i chi ac fe wnawn gynlluniau i sicrhau y gallwch fynychu a bod yn gyfforddus. Rhowch wybod i ni os gallwn wneud unrhyw gymwysiadau eraill i'ch helpu chi fwynhau'r gweithdy.

Llefydd am ddim: Rydym yn ceisio cadw prisiau mor isel â phosibl fel bod ein gweithdai yn fforddiadwy a hygyrch. Os hoffech fynychu ond mae pris y tocyn yn eich atal chi, yna cysylltwch gan fod gennym nifer cyfyngedig o lefydd am ddim ar gael ar gyfer bob gweithdy; ni fydd gofyn i chi ddarparu rhagor o wybodaeth ond gofynnwn i bobl gysylltu â ni i sicrhau bod y llefydd am ddim yn cael eu dosbarthu'n deg.

Cysylltwch â Hannah@green-squirrel.co.uk

Lleoliadau eraill: Os oes gennych ddiddordeb mewn cynnal y gweithdy hwn ar gyfer eich sefydliad neu mewn lleoliad arall yna cysylltwch am sgwrs.

Rydym wir yn gwerthfawrogi cefnogaeth y Gronfa Gymunedol.