Beginners sewing / Gwnïo i ddysgwyr - postponed

Beginners sewing / Gwnïo i ddysgwyr - postponed

8th Apr 2020 6:30pm - 9pm

Buy Beginners sewing / Gwnïo i ddysgwyr - postponed Tickets

Adult ticket with donation
E-Ticket
£14.00 + £1.00 handling

Sale Ended

Adult ticket
E-Ticket
£11.00 + £1.00 handling

Sale Ended

Event Details

I am sorry to say that we have postponed this workshop due to the Coronavirus outbreak. The safety and health of our tutors, participants and community is our top priority.

This decision has not been made lightly and we are very aware of the impact that cancelling our events has on our freelance tutors, local venues and our participants. Please be assured that we are honouring our payments to tutors and venues and are looking into exciting new ways to deliver virtual workshops to our Green Squirrel community.

In order to support our local social enterprise you can still book onto the workshop to attend at a future date or purchase a gift voucher for a future workshop. If you have already purchased a ticket then you will receive further information from us via email. 

Please follow us on social media or sign up to our newsletter to stay connected.

- - - - - - - 

Our hands-on introduction to sewing is back! Learn a range of simple skills that can be used to make a huge variety of projects as you make your own handy cutlery wrap to take home.

Our talented tutor Charlotte will demystify the sewing machine, show you how to cut and measure, and lots more. You’ll pick up new skills, have plenty of opportunities to ask questions, take home your very own creation, and leave itching to get to work on your next sewing project! 

About your tutor: Charlotte is one half of Twin Made, based at O Dan, Nos Da in Riverside. These talented twins run colourful creative workshops, sell craft equipment and kits, mend stuff and much more!

Accessibility: Please note that our workshop venue is downstairs at o Dan, No Da, please get in touch when you book if this poses a problem for you and we will make plans to ensure you’re able to attend and be comfortable. Please let us know if we can make any other accommodations to help you enjoy the workshop.

Free places: We try to keep ticket prices as low as possible so that our workshops are affordable and accessible. If you’d like to attend but the ticket price is preventing you then please get in touch as we have a limited number of free spaces available on each workshop; you won’t be asked to provide any further information but we do ask people to contact us to ensure free spaces are fairly distributed.

Contact Hannah@green-squirrel.co.uk

Other venues: If you’re interested in holding this workshop for your organisation or at another venue then please get in touch for a chat.

We are very grateful for the support of the Community Fund.

- - - - - - - - -

Mae’n cyflwyniad rhyngweithiol i gwnïo wedi dychwelyd!. Dysgwch amrhywiaeth o sgiliau syml a ellir ei ddefnyddio i greu amrhywiaeth mawr o brosiectau gwahanol. Cewch creu gorchudd cyllyll a ffyrc i fynd adre gyda chi.

Bydd ein tiwtor dawnus, Charlotte yn dangos i chi sut i ddefnyddio peiriant gwnïo, sut i dorri a mesur defnydd, a llawer mwy. Byddech chi’n pigo lan sgiliau newydd, a cael cyfle i ofyn cwestiynnau, cyn mynd adre gyda rhywbeth yr ydych chi wedi creu eich hunan. Byddech chi’n ysu i ddechrau gweithio ar eich prosiect  gwnïo nesaf!

Gwybodaeth am eich tiwtor: Charlotte ydy hanner ‘Twin Made’, a leolir yn  O Dan Nos Da yn ardal Glan yr Afon. Mae’r efeiliaid dawnus yma’n cynnal gweithdai creadigol a lliwgar, yn gwerthu cyfarpar crefft, yn trwsio pethau, a llawer mwy!

Hygyrchedd: Noder bod ein gweithdy i lawr y grisiau yn Little Man Coffee, cysylltwch pan fyddwch yn archebu lle os bydd hyn yn peri problem i chi ac fe wnawn gynlluniau i sicrhau y gallwch fynychu a bod yn gyfforddus. Rhowch wybod i ni os gallwn wneud unrhyw gymwysiadau eraill i'ch helpu chi fwynhau'r gweithdy.

Llefydd am ddim: Rydym yn ceisio cadw prisiau mor isel â phosibl fel bod ein gweithdai yn fforddiadwy a hygyrch. Os hoffech fynychu ond mae pris y tocyn yn eich atal chi, yna cysylltwch gan fod gennym nifer cyfyngedig o lefydd am ddim ar gael ar gyfer bob gweithdy; ni fydd gofyn i chi ddarparu rhagor o wybodaeth ond gofynnwn i bobl gysylltu â ni i sicrhau bod y llefydd am ddim yn cael eu dosbarthu'n deg.

Cysylltwch â Hannah@green-squirrel.co.uk

Lleoliadau eraill: Os oes gennych ddiddordeb mewn cynnal y gweithdy hwn ar gyfer eich sefydliad neu mewn lleoliad arall yna cysylltwch am sgwrs.

Rydym wir yn gwerthfawrogi cefnogaeth y Gronfa Gymunedol.