Spin yarn / Troellwch eich edafedd eich hun - postponed

Spin yarn / Troellwch eich edafedd eich hun - postponed

24th Jun 2020 6:30pm - 9pm

Buy Spin yarn / Troellwch eich edafedd eich hun - postponed Tickets

Adult ticket with donation
E-Ticket
£14.00 + £1.00 handling

Sold Out

Adult ticket
E-Ticket
£11.00 + £1.00 handling

Event Details

I am sorry to say that we have postponed this workshop due to the Coronavirus outbreak. The safety and health of our tutors, participants and community is our top priority.

This decision has not been made lightly and we are very aware of the impact that cancelling our events has on our freelance tutors, local venues and our participants. Please be assured that we are honouring our payments to tutors and venues and are looking into exciting new ways to deliver virtual workshops to our Green Squirrel community.

In order to support our local social enterprise you can still book onto the workshop to attend at a future date or purchase a gift voucher for a future workshop. If you have already purchased a ticket then you will receive further information from us via email. 

Please follow us on social media or sign up to our newsletter to stay connected.

- - - - - - - 

If you knit or crochet, or you’re planning to learn, then we’ve got a very special opportunity for you to create your own beautiful, hand-spun yarn. 

In shepherdess Jane’s woolly workshop you’ll learn how to choose, clean and prepare fleece, spin it by hand, and ply your yarn so it’s ready to use! You’ll leave with a skein of yarn you’ve created and your own drop spindle so you can keep spinning at home.

About your tutor: Jane runs the Kennixton Flock, rearing several breeds of sheep including some very special rare breeds. She’s an experienced breeder and her workshops are a unique opportunity to follow the journey of yarn from ewe… to you!

Accessibility: Please note that our workshop venue is downstairs at Little Man Coffee, please get in touch when you book if this poses a problem for you and we will make plans to ensure you’re able to attend and be comfortable. Please let us know if we can make any other accommodations to help you enjoy the workshop.

Free places: We try to keep ticket prices as low as possible so that our workshops are affordable and accessible. If you’d like to attend but the ticket price is preventing you then please get in touch as we have a limited number of free spaces available on each workshop; you won’t be asked to provide any further information but we do ask people to contact us to ensure free spaces are fairly distributed.

Contact Hannah@green-squirrel.co.uk

Other venues: If you’re interested in holding this workshop for your organisation or at another venue then please get in touch for a chat.

We are very grateful for the support of the Community Fund.

- - - - - - - - - 

Os ydych yn gwau neu’n crosio, neu eich bod yn awyddus i ddysgu, yna mae gennym gyfle arbennig iawn i chi greu eich edafedd hyfryd eich hun â llaw. Yng ngweithdy’r fugeiles Jane, cewch ddysgu sut i ddewis, glanhau a pharatoi cnu, ei droelli â llaw, a phlygu’ch edafedd er mwyn ei defnyddio! Byddwch yn gadael gyda chengl o edafedd a grëwyd gennych ynghyd â phric edafedd i’ch galluogi chi barhau gyda’r troelli gartref. 

Ynghylch eich tiwtor: Mae Jane y Kennixton Flock, yn magu sawl brîd defaid gan gynnwys rhai bridiau arbennig iawn. Mae’n fridiwr profiadol ac mae ei gweithdai yn gyfle unigryw i ddilyn taith yr edafedd o’r oen…i’ch croen!

Hygyrchedd: Noder bod ein gweithdy i lawr y grisiau yn Little Man Coffee, cysylltwch pan fyddwch yn archebu lle os bydd hyn yn peri problem i chi ac fe wnawn gynlluniau i sicrhau y gallwch fynychu a bod yn gyfforddus. Rhowch wybod i ni os gallwn wneud unrhyw gymwysiadau eraill i'ch helpu chi fwynhau'r gweithdy.

Llefydd am ddim: Rydym yn ceisio cadw prisiau mor isel â phosibl fel bod ein gweithdai yn fforddiadwy a hygyrch. Os hoffech fynychu ond mae pris y tocyn yn eich atal chi, yna cysylltwch gan fod gennym nifer cyfyngedig o lefydd am ddim ar gael ar gyfer bob gweithdy; ni fydd gofyn i chi ddarparu rhagor o wybodaeth ond gofynnwn i bobl gysylltu â ni i sicrhau bod y llefydd am ddim yn cael eu dosbarthu'n deg.

Cysylltwch â Hannah@green-squirrel.co.uk

Lleoliadau eraill: Os oes gennych ddiddordeb mewn cynnal y gweithdy hwn ar gyfer eich sefydliad neu mewn lleoliad arall yna cysylltwch am sgwrs.

Rydym wir yn gwerthfawrogi cefnogaeth y Gronfa Gymunedol.