Urban Honey / Mêl Trefol

Urban Honey / Mêl Trefol

23rd Sep 2020 6:30pm - 9pm

Buy Urban Honey / Mêl Trefol Tickets

Adult ticket with donation
E-Ticket
£14.00 + £1.00 handling
Adult ticket
E-Ticket
£11.00 + £1.00 handling

Event Details

Beekeeping is a wonderful hobby and a great way to support the bee population, but how do you get started when you live in the city?

This workshop will introduce you to the basics of urban beekeeping to help you decide whether it’s the right hobby for you and give you the confidence to begin planning for your first bees. Although no real bees are involved you will learn to identify a queen bee, handle a hive tool, choose a bee suit and much more.

About your tutor: Hannah has been keeping bees for eight years in London and Cardiff. She wants to make your first experiences of beekeeping as positive and stress-free as possible!

Accessibility: Please note that our workshop venue is downstairs at Little Man Coffee, please get in touch when you book if this poses a problem for you and we will make plans to ensure you’re able to attend and be comfortable. Please let us know if we can make any other accommodations to help you enjoy the workshop.

Free places: We try to keep ticket prices as low as possible so that our workshops are affordable and accessible. If you’d like to attend but the ticket price is preventing you then please get in touch as we have a limited number of free spaces available on each workshop; you won’t be asked to provide any further information but we do ask people to contact us to ensure free spaces are fairly distributed.

Contact Hannah@green-squirrel.co.uk

Other venues: If you’re interested in holding this workshop for your organisation or at another venue then please get in touch for a chat.

We are very grateful for the support of the Community Fund.

------------------------------------------------

Mae cadw gwenyn yn hobi gwych ac yn ffordd ardderchog o gefnogi poblogaeth y wenynen, ond sut allwch chi ddechrau arni os ydych yn byw yn y ddinas? Bydd y gweithdy hwn yn eich cyflwyno chi i’r elfennau sylfaenol o gadw gwenyn i’ch cynorthwyo chi i benderfynu ai dyma’r hobi cywir ar eich cyfer chi ai peidio, ac i roi’r hyder i chi ddechrau cynllunio ar gyfer eich gwenyn cyntaf. Er nad oes gwenyn go iawn yn cymryd rhan yn yr ymarfer, byddwch yn dysgu sut i adnabod brenhines y gwenyn, defnyddio offeryn cwch gwenyn, dewis siwt gwenyn a llawer mwy. 

Ynghylch eich tiwtor: Mae Hannah wedi bod yn cadw gwenyn am 8 mlynedd yn Llundain a Chaerdydd. Ei nod yw gwneud eich profiadau cyntaf chi o gadw gwenyn mor gadarnhaol a di-straen â phosibl! 

Hygyrchedd: Noder bod ein gweithdy i lawr y grisiau yn Little Man Coffee, cysylltwch pan fyddwch yn archebu lle os bydd hyn yn peri problem i chi ac fe wnawn gynlluniau i sicrhau y gallwch fynychu a bod yn gyfforddus. Rhowch wybod i ni os gallwn wneud unrhyw gymwysiadau eraill i'ch helpu chi fwynhau'r gweithdy.

Llefydd am ddim: Rydym yn ceisio cadw prisiau mor isel â phosibl fel bod ein gweithdai yn fforddiadwy a hygyrch. Os hoffech fynychu ond mae pris y tocyn yn eich atal chi, yna cysylltwch gan fod gennym nifer cyfyngedig o lefydd am ddim ar gael ar gyfer bob gweithdy; ni fydd gofyn i chi ddarparu rhagor o wybodaeth ond gofynnwn i bobl gysylltu â ni i sicrhau bod y llefydd am ddim yn cael eu dosbarthu'n deg.

Cysylltwch â Hannah@green-squirrel.co.uk

Lleoliadau eraill: Os oes gennych ddiddordeb mewn cynnal y gweithdy hwn ar gyfer eich sefydliad neu mewn lleoliad arall yna cysylltwch am sgwrs.

Rydym wir yn gwerthfawrogi cefnogaeth y Gronfa Gymunedol.