Household repairs & DIY / Atgyweiriadau’r Cartref a DIY

Household repairs & DIY / Atgyweiriadau’r Cartref a DIY

21st Oct 2020 6:30pm - 9pm

Buy Household repairs & DIY / Atgyweiriadau’r Cartref a DIY Tickets

Adult ticket with donation
E-Ticket
£14.00 + £1.00 handling
Adult ticket
E-Ticket
£11.00 + £1.00 handling

Event Details

If the thought of putting up a shelf makes you shudder then help is here! 

Join the handy folk of Repair Cafe Wales for an evening of practical skills and advice. You’ll learn how to choose the right tools, prepare your project, and leave feeling more confident to get fixing at home.

About your tutors: John and Grant are both regular fixers at Repair cafe events across Cardiff and love to share their skills with communities.

Accessibility: Please note that our workshop venue is downstairs at Little Man Coffee, please get in touch when you book if this poses a problem for you and we will make plans to ensure you’re able to attend and be comfortable. Please let us know if we can make any other accommodations to help you enjoy the workshop.

Free places: We try to keep ticket prices as low as possible so that our workshops are affordable and accessible. If you’d like to attend but the ticket price is preventing you then please get in touch as we have a limited number of free spaces available on each workshop; you won’t be asked to provide any further information but we do ask people to contact us to ensure free spaces are fairly distributed.

Contact Hannah@greencityevents.co.uk

Other venues: If you’re interested in holding this workshop for your organisation or at another venue then please get in touch for a chat.

We are very grateful for the support of the Community Fund.

------------------------------------------------

Os yw meddwl am osod silff yn eich dychryn, yna mae cymorth ar gael! Ymunwch â Repair Café Wales am noswaith o sgiliau a chynghorion ymarferol. Byddwch yn dysgu sut i ddefnyddio’r offer cywir, sut i gynllunio ar gyfer eich prosiect, a byddwch yn gadael gyda mwy o hyder i ddechrau atgyweirio yn eich cartref. 

Ynghylch eich tiwtoriaid: Mae John a Grant yn atgyweiriwyr cyson yn nigwyddiadau Repair Café ledled Caerdydd ac wrth eu boddau yn rhannu eu sgiliau ymhob man.

Hygyrchedd: Noder bod ein gweithdy i lawr y grisiau yn Little Man Coffee, cysylltwch pan fyddwch yn archebu lle os bydd hyn yn peri problem i chi ac fe wnawn gynlluniau i sicrhau y gallwch fynychu a bod yn gyfforddus. Rhowch wybod i ni os gallwn wneud unrhyw gymwysiadau eraill i'ch helpu chi fwynhau'r gweithdy.

Llefydd am ddim: Rydym yn ceisio cadw prisiau mor isel â phosibl fel bod ein gweithdai yn fforddiadwy a hygyrch. Os hoffech fynychu ond mae pris y tocyn yn eich atal chi, yna cysylltwch gan fod gennym nifer cyfyngedig o lefydd am ddim ar gael ar gyfer bob gweithdy; ni fydd gofyn i chi ddarparu rhagor o wybodaeth ond gofynnwn i bobl gysylltu â ni i sicrhau bod y llefydd am ddim yn cael eu dosbarthu'n deg.

Cysylltwch â Hannah@greencityevents.co.uk

Lleoliadau eraill: Os oes gennych ddiddordeb mewn cynnal y gweithdy hwn ar gyfer eich sefydliad neu mewn lleoliad arall yna cysylltwch am sgwrs.

Rydym wir yn gwerthfawrogi cefnogaeth y Gronfa Gymunedol.