Natural dyeing & printing / Lliwio naturiol ac argraffu

Natural dyeing & printing / Lliwio naturiol ac argraffu

16th Sep 2020 6:30pm - 9pm

Buy Natural dyeing & printing / Lliwio naturiol ac argraffu Tickets

Adult ticket with donation
E-Ticket
£14.00 + £1.00 handling
Adult ticket
E-Ticket
£11.00 + £1.00 handling

Event Details

Give old clothing and textiles a new lease of life with this introduction to using seasonal plants, nuts  and berries to make natural dyes and inks.

Tutor Cat will introduce some of the beautiful and unique effects that can be achieved using locally foraged natural ingredients. You’ll start by learning about fabrics, the possible colours and some basic recipes, then play with a variety of ‘shibori’ patterning techniques before dyeing your own item to take away with you. 

About your tutor: Cat runs ColourField, her workshops and online shop selling printed paper and textile products.

Accessibility: Please note that our workshop venue is downstairs at Little Man Coffee, please get in touch when you book if this poses a problem for you and we will make plans to ensure you’re able to attend and be comfortable. Please let us know if we can make any other accommodations to help you enjoy the workshop.

Free places: We try to keep ticket prices as low as possible so that our workshops are affordable and accessible. If you’d like to attend but the ticket price is preventing you then please get in touch as we have a limited number of free spaces available on each workshop; you won’t be asked to provide any further information but we do ask people to contact us to ensure free spaces are fairly distributed.

Contact Hannah@greencityevents.co.uk

Other venues: If you’re interested in holding this workshop for your organisation or at another venue then please get in touch for a chat.

We are very grateful for the support of the Community Fund.

------------------------------------------------

Rhowch fywyd newydd i hen ddillad a thecstilau gyda'r sesiwn gyflwyno hon i ddefnyddio planhigion, cnau ac aeron tymhorol i wneud lliwiau ac inciau naturiol.

Bydd y tiwtor, Cat, yn cyflwyno rhai o'r effeithiau hyfryd ac unigryw a ellir eu cyflawni gan ddefnyddio cynhwysion naturiol sydd wedi'u porthi'n lleol. Byddwch yn dechrau drwy ddysgu am ffabrigau, y lliwiau posibl a rhai ryseitiau sylfaenol, yna cewch chwarae gydag amrywiaeth o dechnegau gwneud patrymau 'shibori' cyn lliwio eich eitem eich hun i fynd adref gyda chi.

Ynglŷn â'ch tiwtor: Mae Cat yn rhedeg ColourField, ei gweithdai a'i siop ar-lein sy'n gwerthu papur argraffu â chynnyrch tecstilau.

Hygyrchedd: Noder bod ein gweithdy i lawr y grisiau yn Little Man Coffee, cysylltwch pan fyddwch yn archebu lle os bydd hyn yn peri problem i chi ac fe wnawn gynlluniau i sicrhau y gallwch fynychu a bod yn gyfforddus. Rhowch wybod i ni os gallwn wneud unrhyw gymwysiadau eraill i'ch helpu chi fwynhau'r gweithdy.

Llefydd am ddim: Rydym yn ceisio cadw prisiau mor isel â phosibl fel bod ein gweithdai yn fforddiadwy a hygyrch. Os hoffech fynychu ond mae pris y tocyn yn eich atal chi, yna cysylltwch gan fod gennym nifer cyfyngedig o lefydd am ddim ar gael ar gyfer bob gweithdy; ni fydd gofyn i chi ddarparu rhagor o wybodaeth ond gofynnwn i bobl gysylltu â ni i sicrhau bod y llefydd am ddim yn cael eu dosbarthu'n deg.

Cysylltwch â Hannah@greencityevents.co.uk

Lleoliadau eraill: Os oes gennych ddiddordeb mewn cynnal y gweithdy hwn ar gyfer eich sefydliad neu mewn lleoliad arall yna cysylltwch am sgwrs.

Rydym wir yn gwerthfawrogi cefnogaeth y Gronfa Gymunedol.